Datenschutz

Kas mēs esam?

SIA “Kanāla motorlaivu kompānija” (“Rigabycanal) ir progresÄ«vs tÅ«risma nozares uzņēmums ar vairāk kā astoņu gadu veiksmÄ«gu pieredzi Latvijas tirgÅ«. „Rigabycanal“ ir Å«dens satiksmes un ekskursijas tÅ«risma projekts, kas atrodas pilsētas centrā. Klientiem tiek piedāvāti gan individuāli, gan grupu braucieni pa kanālu gar VecrÄ«gu un Daugavu. Piedāvātajā marÅ¡rutā ir iekļautas apskates vietas VecrÄ«ga, kā arÄ« kreisajā Daugavas krastā, tādējādi ļaujot redzēt pilsētu no cita skatu punkta. Tā ir iespēja apskatÄ«t tiltus RÄ«gas pilsētā, leÄ£endāro Centrāltirgu, gleznaino arhitektÅ«ru VecrÄ«gā un rÅ«pniecisko vidi Andrejostas teritorijā.

Kas ir privātuma politika un tās piemērošanas sfēra?

Tā kā mums rūp Jūsu personas datu drošība, mēs vēlamies Jums sniegt informāciju par to, kā SIA “Kanāla motorlaivu kompānija” apstrādā, vāc, glabā, dzēš un aizsargā klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un klientam pārredzamā veidā. 

Privātuma politika ir attiecināma uz jebkādiem klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi vai klientam sniegto pakalpojumu.  

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā, ar elektroniskā pasta starpniecību vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “Kanāla motorlaivu kompānijai”.

SIA “Kanāla motorlaivu kompānija” rūpējas par Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, it īpaši, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Vispārējā datu aizsardzības regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatorus vai šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.

Attiecībā uz Jūsu personas datiem, mēs esam datu pārzinis, kas nosaka datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. 

Mūsu mērķis ir sniegt Jums pēc iespējas lielāku informāciju par mūsu veiktajām darbībām ar šiem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums būtu zināms, kā tie tiks izmantoti.

Kāds ir veiktās personas datu apstrādes nolūks?

Mēs apstrādājam personas datus sekojošiem nolūkiem:

 1. Pakalpojuma sniegšanai:
 • klienta identificēšanai;
 • pakalpojuma nodroÅ¡ināšanai;
 • pieteikumu izskatÄ«Å¡anai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājaslapu un mobilo lietotņu uzturēšanai un darbÄ«bas uzlaboÅ¡anai.
 1. Komercdarbības plānošana un analītika:
 • komercdarbÄ«bas plānoÅ¡anai un uzskaitei;
 • savas darbÄ«bas kvalitātes un rezultātu analÄ«zei;
 • lai gÅ«tu izpratni par klientu vēlmēm un vajadzÄ«bām;
 • klientu aptauju veikÅ¡anai.
 1. Videonovērošana – drošības un uzraudzības nodrošināšanai, kā arī īpašuma, personu vitāli svarīgu interešu aizsardzībai, uz katra no mūsu kuģiem (Maria, Rebeka, Laima, Darling) tiek veikta videonovērošana. Videonovērošana tiek veikta arī kuģu piestātnē Andrejostā, Eksporta ielā 3A. Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas. Pēc šī termiņa ieraksti tiek dzēsti, izņemot gadījumu, ja videonovērošanas ierakstus iepriekš nav pieprasījušas kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas, vai nav konstatēti noziedzīgi nodarījumi. 
 2. Citos specifisko nolÅ«kos – klients tiek informēts brÄ«dÄ«, kad viņš sniedz attiecÄ«gus datus SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija”.
Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija” veic tikai un vienīgi likumīgu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • apstrāde ir vajadzÄ«ga lÄ«guma noslēgÅ¡anai un izpildei;
 • apstrāde ir vajadzÄ«ga leÄ£itÄ«mo intereÅ¡u ievēroÅ¡anai;
 • klients ir devis piekriÅ¡anu datu apstrādei;
 • apstrādei ir vajadzÄ«ga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālās intereses;
 • apstrāde ir nepiecieÅ¡ama, lai izpildÄ«tu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.

SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija” ir šādas leģitīmās intereses:

 • veikt komercdarbÄ«bu;
 • pārbaudÄ«t klienta identitāti pirms lÄ«guma noslēgÅ¡anas;
 • nodroÅ¡ināt lÄ«guma saistÄ«bu izpildi;
 • pakalpojuma sniegÅ¡anas efektivitāte;
 • analizēt SIA “Kanāla Motorlaivas Kompānijas” mājas lapas darbÄ«bu, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • aizsargāt savu Ä«paÅ¡umu pret zādzÄ«bām;
 • darba devēja tiesÄ«bas aizsargāt savu Ä«paÅ¡umu pret pārmērÄ«gu tā izmantoÅ¡anu darbinieku personÄ«gajiem mērÄ·iem;
 • personu veselÄ«bas aizsardzÄ«ba.
Kādus datus mēs apkopojam?

 • Kuģīšu Ä«res forma – vārds, adrese, e-pasts, telefona numurs.
Kādas ir personas datu saņēmēju kategorijas?

SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija” neizpauž trešajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja treÅ¡ajai personai dati jānodod noslēgtā lÄ«guma ietvaros, lai veiktu kādu lÄ«guma izpildei nepiecieÅ¡amu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekriÅ¡anu;
 • ārējos normatÄ«vajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasÄ«juma, ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā un apjomā;
 • ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktos gadÄ«jumos SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija” likumÄ«go intereÅ¡u aizsardzÄ«bai, piemēram, vērÅ¡oties tiesā vai citās valsts institÅ«cijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānijas” likumÄ«gās intereses.
Kāds ir personas datu glabāšanas ilgums?

SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija” uzglabā Jūsu datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams to apstrādes nolūkiem.

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

 • ir spēkā starp mums noslēgtais lÄ«gums vai vienoÅ¡anās, un kamēr kāda no lÄ«guma pusēm var realizēt savas leÄ£itÄ«mās intereses;
 • dati ir nepiecieÅ¡ami tam nolÅ«kam, kam tie saņemti;
 • datu apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai mēs varētu izpildÄ«t uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
 • datu apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai aizsargātu JÅ«su vai trešās personas vitālās intereses;
 • lai sazinātos ar Jums par pieprasÄ«jumu, kuru JÅ«s mums esat iesniedzis;
 • lai administrētu JÅ«su izvēles un tiesÄ«bas, kuras JÅ«s esat Ä«stenojis saskaņā ar Å¡o privātuma politiku.
 • ir spēkā JÅ«su piekriÅ¡ana attiecÄ«gai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumÄ«gs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti. 

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas, pēc minētā termiņa iestāšanās, dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

 Kā atsaukt piekrišanu, kas dota personas datu apstrādei?

Ja Jūsu personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana, klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, zvanot uz SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānijas”  kontakttālruņa numuru +371 25911523 vai rakstot uz e-pasta adresi: info@rigabycanal.lv. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Kā mēs aizsargājam savā rīcībā esošos datus?

Sniedzot SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānijai” savus personas datus, Jūs rēķināties, ka tie tiks atbilstoši uzraudzīti, tādēļ mēs esam veikuši pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu sistēmas nodrošina atbilstošu personas datu aizsardzību. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāšanas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas.

SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, izmatošanas vai atklāšanas. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% drošība. Lūdzam katrā atsevišķā gadījumā patstāvīgi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistītos riskus, kas Jums būs jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturošu informāciju mums nodot ar interneta starpniecību.

SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānija” rūpīgi pārbauda, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānijas” deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt klienta personas datus saviem nolūkiem.

Kādas ir klienta tiesības un kā piekļūt personas datiem?

Vispārējā datu aizsardzības regula paredz virkni tiesību, kuras Jūs varat jebkurā brīdī izmantot, vēršoties pie mums. Mēs apņemamies nodrošināt Jums iespēju izmantot šīs tiesības un izpildīt regulā un citos normatīvajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistības.

– Jums ir tiesÄ«bas saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai JÅ«su dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt JÅ«su datiem un saņemt par tiem sekojoÅ¡u informāciju: datu apstrādes nolÅ«ki, personas datu kategorijas, personas datu saņēmēji; personas datu glabāšanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāšanas ilgums.

– Jums ir tiesÄ«bas pieprasÄ«t savu datu laboÅ¡anu, ja tie ir neprecÄ«zi.

– Jums ir tiesÄ«bas prasÄ«t savu datu dzēšanu, un mēs bez kavēšanās izpildÄ«sim Å¡o prasÄ«bu, ja pastāvēs vismaz viens no sekojoÅ¡iem nosacÄ«jumiem:

 1. dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 2. jūs atsaucat savu piekrišanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
 3. ja datu apstrāde ir pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
 4. ja dati ir tikuši apstrādāti nelikumīgi;
 5. lai nodrošinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos.

– Jums ir tiesÄ«bas prasÄ«t, lai mēs ierobežojam JÅ«su datu apstrādi. Mēs bez kavēšanās izpildÄ«sim Å¡o prasÄ«bu, ja pastāvēs vismaz viens no sekojoÅ¡iem apstākļiem:

 1. Ja Jūs apstrīdat datu precizitāti – uz laiku, kurā mēs varam pārbaudīt Jūsu datu precizitāti;
 2. Ja apstrāde ir nelikumīga, bet Jūs iebilstat pret datu dzēšanu un tās vietā pieprasāt datu izmantošanas ierobežošanu;
 3. Mums jūsu dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir nepieciešami Jums, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 4. Jūs esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mūsu vai trešās personas leģitīmu interešu ievērošanu, kamēr nav pārbaudīts, vai mūsu leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Jūsu leģitīmajiem iemesliem.

– Jums ir tiesÄ«bas, balstoties uz iemesliem saistÄ«bā ar savu Ä«paÅ¡o situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mÅ«su vai trešās personas leÄ£itÄ«mo intereÅ¡u ievēroÅ¡anu. Šādā gadÄ«jumā mēs JÅ«su datus vairāk neapstrādāsim, izņemot, ja norādÄ«sim uz pārliecinoÅ¡iem leÄ£itÄ«miem apstrādes iemesliem, kas ir svarÄ«gāki par datu subjekta interesēm, tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām, vai lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas.

– Jums ir tiesÄ«bas prasÄ«t ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi.

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj regulas vai citu normatīvo aktu prasības, vai Jums ir kādas neskaidrības vai jautājumi par savu datu apstrādi, lūdzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecīgu pieteikumu, iesniegumu vai sūdzību. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jums interesējošiem jautājumiem un novērsīsim pieļautās kļūdas, ja tādas tiks konstatētas.

– Ja JÅ«s uzskatāt, ka JÅ«su personas dati tiek apstrādāti pretlikumÄ«gi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj regulas vai citu normatÄ«vo aktu prasÄ«bas, Jums ir tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu Datu valsts inspekcijā.

Kas ir sīkdatnes un kā mēs tās apstrādājam?

SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānijas” mājas lapa www.rigabycanal.lvvar izmantot sīkdatnes.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietnes funkcijas.

Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit

Kā ar mums sazināties?

Jūs varat ar mums sazināties:

 • Rakstiski, sÅ«tot korespondenci uz SIA “Kanāla Motorlaivu kompānijas” juridisko adresi ZigfrÄ«da Annas Meierovica bulvāris 12-4, RÄ«ga, LV-1050;
 • Elektroniski, izmantojot e-pasta adresi: info@rigabycanal.lv– lai sazinātos ar SIA “Kanāla Motorlaivu Kompāniju” jautājumos, kas saistÄ«ti ar datu apstrādi un aizsardzÄ«bu, kā arÄ« vispārējas informācijas nepiecieÅ¡amÄ«bas gadÄ«jumā;
 • Mutiski pa tālruni: +371 25911523

Šī SIA “Kanāla Motorlaivu Kompānijas” privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija.