Datenschutz

Kas mēs esam?

SIA ā€œKanāla motorlaivu kompānijaā€ (ā€œRigabycanal) ir progresÄ«vs tÅ«risma nozares uzņēmums ar vairāk kā astoņu gadu veiksmÄ«gu pieredzi Latvijas tirgÅ«. „Rigabycanal“ ir Å«dens satiksmes un ekskursijas tÅ«risma projekts, kas atrodas pilsētas centrā. Klientiem tiek piedāvāti gan individuāli, gan grupu braucieni pa kanālu gar VecrÄ«gu un Daugavu. Piedāvātajā marÅ”rutā ir iekļautas apskates vietas VecrÄ«ga, kā arÄ« kreisajā Daugavas krastā, tādējādi ļaujot redzēt pilsētu no cita skatu punkta. Tā ir iespēja apskatÄ«t tiltus RÄ«gas pilsētā, leÄ£endāro Centrāltirgu, gleznaino arhitektÅ«ru VecrÄ«gā un rÅ«pniecisko vidi Andrejostas teritorijā.

Kas ir privātuma politika un tās piemēroÅ”anas sfēra?

Tā kā mums rÅ«p JÅ«su personas datu droŔība, mēs vēlamies Jums sniegt informāciju par to, kā SIA ā€œKanāla motorlaivu kompānijaā€ apstrādā, vāc, glabā, dzÄ“Å” un aizsargā klientu personas datus, tādējādi nodroÅ”inot, ka klienta personas dati tiek apstrādāti likumÄ«gi, godprātÄ«gi un klientam pārredzamā veidā.Ā 

Privātuma politika ir attiecināma uz jebkādiem klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi vai klientam sniegto pakalpojumu.Ā Ā 

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā, ar elektroniskā pasta starpniecību vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

AttiecÄ«bā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sÄ«kdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolÅ«kiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko klients tiek informēts brÄ«dÄ«, kad viņŔ sniedz attiecÄ«gus datus SIA ā€œKanāla motorlaivu kompānijaiā€.

SIA ā€œKanāla motorlaivu kompānijaā€ rÅ«pējas par JÅ«su privātumu un personas datu aizsardzÄ«bu, ievēro klientu tiesÄ«bas uz personas datu apstrādes likumÄ«bu saskaņā ar piemērojamajiem tiesÄ«bu aktiem, it Ä«paÅ”i, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz personas datu apstrādi un Ŕādu datu brÄ«vu apriti (turpmāk ā€“ Vispārējā datu aizsardzÄ«bas regula) un citiem piemērojamajiem tiesÄ«bu aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu). Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieÅ”i vai netieÅ”i identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, atraÅ”anās vietas datus, tieÅ”saistes identifikatorus vai Å”o personu raksturojoÅ”us fiziskās, fizioloÄ£iskās, Ä£enētiskās, garÄ«gās, ekonomiskās, kultÅ«ras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlÄ«dzÄ«gu informāciju, kas raksturo attiecÄ«go personu, un ļauj to tieÅ”i vai netieÅ”i identificēt.

AttiecÄ«bā uz JÅ«su personas datiem, mēs esam datu pārzinis, kas nosaka datu apstrādes nolÅ«kus un lÄ«dzekļus.Ā 

MÅ«su mērÄ·is ir sniegt Jums pēc iespējas lielāku informāciju par mÅ«su veiktajām darbÄ«bām ar Å”iem personas datiem, lai, iesniedzot mums savus personas datus, Jums bÅ«tu zināms, kā tie tiks izmantoti.

Kāds ir veiktās personas datu apstrādes nolūks?

Mēs apstrādājam personas datus sekojoÅ”iem nolÅ«kiem:

 1. Pakalpojuma sniegŔanai:
 • klienta identificÄ“Å”anai;
 • pakalpojuma nodroÅ”ināŔanai;
 • pieteikumu izskatÄ«Å”anai un apstrādei;
 • norēķinu administrÄ“Å”anai;
 • mājaslapu un mobilo lietotņu uzturÄ“Å”anai un darbÄ«bas uzlaboÅ”anai.
 1. Komercdarbības plānoŔana un analītika:
 • komercdarbÄ«bas plānoÅ”anai un uzskaitei;
 • savas darbÄ«bas kvalitātes un rezultātu analÄ«zei;
 • lai gÅ«tu izpratni par klientu vēlmēm un vajadzÄ«bām;
 • klientu aptauju veikÅ”anai.
 1. VideonovēroÅ”ana ā€“ droŔības un uzraudzÄ«bas nodroÅ”ināŔanai, kā arÄ« Ä«paÅ”uma, personu vitāli svarÄ«gu intereÅ”u aizsardzÄ«bai, uz katra no mÅ«su kuÄ£iem (Maria, Rebeka, Laima, Darling) tiek veikta videonovēroÅ”ana. VideonovēroÅ”ana tiek veikta arÄ« kuÄ£u piestātnē Andrejostā, Eksporta ielā 3A. VideonovēroÅ”anas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas. Pēc Ŕī termiņa ieraksti tiek dzēsti, izņemot gadÄ«jumu, ja videonovēroÅ”anas ierakstus iepriekÅ” nav pieprasÄ«juÅ”as kompetentas valsts vai paÅ”valdÄ«bu institÅ«cijas, vai nav konstatēti noziedzÄ«gi nodarÄ«jumi.Ā 
 2. Citos specifisko nolÅ«kos –Ā klients tiek informēts brÄ«dÄ«, kad viņŔ sniedz attiecÄ«gus datus SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€.
Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€ veic tikai un vienÄ«gi likumÄ«gu personas datu apstrādi, t.i., ja ir konstatējams vismaz viens no turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • apstrāde ir vajadzÄ«ga lÄ«guma noslēgÅ”anai un izpildei;
 • apstrāde ir vajadzÄ«ga leÄ£itÄ«mo intereÅ”u ievēroÅ”anai;
 • klients ir devis piekriÅ”anu datu apstrādei;
 • apstrādei ir vajadzÄ«ga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālās intereses;
 • apstrāde ir nepiecieÅ”ama, lai izpildÄ«tu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu.

SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€ ir Ŕādas leÄ£itÄ«mās intereses:

 • veikt komercdarbÄ«bu;
 • pārbaudÄ«t klienta identitāti pirms lÄ«guma noslēgÅ”anas;
 • nodroÅ”ināt lÄ«guma saistÄ«bu izpildi;
 • pakalpojuma sniegÅ”anas efektivitāte;
 • analizēt SIA ā€œKanāla Motorlaivas Kompānijasā€ mājas lapas darbÄ«bu, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
 • aizsargāt savu Ä«paÅ”umu pret zādzÄ«bām;
 • darba devēja tiesÄ«bas aizsargāt savu Ä«paÅ”umu pret pārmērÄ«gu tā izmantoÅ”anu darbinieku personÄ«gajiem mērÄ·iem;
 • personu veselÄ«bas aizsardzÄ«ba.
Kādus datus mēs apkopojam?

 • KuģīŔu Ä«res forma ā€“ vārds, adrese, e-pasts, telefona numurs.
Kādas ir personas datu saņēmēju kategorijas?

SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€ neizpauž treÅ”ajām personām klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegÅ”anas un lÄ«guma darbÄ«bas laikā iegÅ«tu informāciju, izņemot:

 • ja treÅ”ajai personai dati jānodod noslēgtā lÄ«guma ietvaros, lai veiktu kādu lÄ«guma izpildei nepiecieÅ”amu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar klienta skaidru un nepārprotamu piekriÅ”anu;
 • ārējos normatÄ«vajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasÄ«juma, ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktajā kārtÄ«bā un apjomā;
 • ārējos normatÄ«vajos aktos noteiktos gadÄ«jumos SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€ likumÄ«go intereÅ”u aizsardzÄ«bai, piemēram, vērÅ”oties tiesā vai citās valsts institÅ«cijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijasā€ likumÄ«gās intereses.
Kāds ir personas datu glabāŔanas ilgums?

SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€ uzglabā JÅ«su datus ne ilgāk, kā tas nepiecieÅ”ams to apstrādes nolÅ«kiem.

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr:

 • ir spēkā starp mums noslēgtais lÄ«gums vai vienoÅ”anās, un kamēr kāda no lÄ«guma pusēm var realizēt savas leÄ£itÄ«mās intereses;
 • dati ir nepiecieÅ”ami tam nolÅ«kam, kam tie saņemti;
 • datu apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai mēs varētu izpildÄ«t uz mums attiecināmus juridiskus pienākumus;
 • datu apstrāde ir vajadzÄ«ga, lai aizsargātu JÅ«su vai treŔās personas vitālās intereses;
 • lai sazinātos ar Jums par pieprasÄ«jumu, kuru JÅ«s mums esat iesniedzis;
 • lai administrētu JÅ«su izvēles un tiesÄ«bas, kuras JÅ«s esat Ä«stenojis saskaņā ar Å”o privātuma politiku.
 • ir spēkā JÅ«su piekriÅ”ana attiecÄ«gai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumÄ«gs personas datu apstrādes pamats.

Pēc tam, kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, JÅ«su personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.Ā 

VideonovēroÅ”anas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas, pēc minētā termiņa iestāŔanās, dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

Ā Kā atsaukt piekriÅ”anu, kas dota personas datu apstrādei?

Ja JÅ«su personas datu apstrādes pamatā ir piekriÅ”ana, klientam ir tiesÄ«bas jebkurā brÄ«dÄ« atsaukt datu apstrādei doto piekriÅ”anu tādā pat veidā, kādā tā dota, zvanot uz SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijasā€Ā Ā kontakttālruņa numuru +371 25911523 vai rakstot uz e-pasta adresi:Ā info@rigabycanal.lv. Šādā gadÄ«jumā turpmāka datu apstrāde, kas balstÄ«ta uz iepriekÅ” doto piekriÅ”anu konkrētajam nolÅ«kam turpmāk netiks veikta.

PiekriÅ”anas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekriÅ”ana bija spēkā.

Atsaucot piekriŔanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Kā mēs aizsargājam savā rÄ«cÄ«bā esoÅ”os datus?

Sniedzot SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaiā€ savus personas datus, JÅ«s rēķināties, ka tie tiks atbilstoÅ”i uzraudzÄ«ti, tādēļ mēs esam veikuÅ”i pasākumus, lai nodroÅ”inātu, ka mÅ«su sistēmas nodroÅ”ina atbilstoÅ”u personas datu aizsardzÄ«bu. Mēs izmantojam dažādas personas datu uzglabāŔanas droŔību nodroÅ”inoÅ”as tehnoloÄ£ijas un procedÅ«ras, lai aizsargātu JÅ«su personas datus no nelikumÄ«gas piekļuves, izmantoÅ”anas vai atklāŔanas.

SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€ nodroÅ”ina, pastāvÄ«gi pārskata un uzlabo aizsardzÄ«bas pasākumus, lai aizsargātu klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpauÅ”anas, izmatoÅ”anas vai atklāŔanas. Tomēr lÅ«dzam ņemt vērā, ka nevienai datu pārraidei internetā nevar tikt garantēta 100% droŔība. LÅ«dzam katrā atseviŔķā gadÄ«jumā patstāvÄ«gi izvērtēt ar informācijas konfidencialitāti saistÄ«tos riskus, kas Jums bÅ«s jāuzņemas, ja izlemsiet jebkādu personas datus saturoÅ”u informāciju mums nodot ar interneta starpniecÄ«bu.

SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijaā€ rÅ«pÄ«gi pārbauda, kā arÄ« izvērtē, vai sadarbÄ«bas partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstoÅ”us droŔības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoÅ”i SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijasā€ deleģējumam un normatÄ«vo aktu prasÄ«bām. SadarbÄ«bas partneriem nav atļautsĀ Ā apstrādāt klienta personas datus saviem nolÅ«kiem.

Kādas ir klienta tiesības un kā piekļūt personas datiem?

Vispārējā datu aizsardzÄ«bas regula paredz virkni tiesÄ«bu, kuras JÅ«s varat jebkurā brÄ«dÄ« izmantot, vērÅ”oties pie mums. Mēs apņemamies nodroÅ”ināt Jums iespēju izmantot Ŕīs tiesÄ«bas un izpildÄ«t regulā un citos normatÄ«vajos aktos paredzētās personas datu pārziņa vai apstrādātāja saistÄ«bas.

– Jums ir tiesÄ«bas saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai JÅ«su dati tiek vai netiek apstrādāti, un, ja tie tiek apstrādāti, piekļūt JÅ«su datiem un saņemt par tiem sekojoÅ”u informāciju: datu apstrādes nolÅ«ki, personas datu kategorijas, personas datu saņēmēji; personas datu glabāŔanas ilgums vai kritēriji, pēc kuriem tiek noteikts glabāŔanas ilgums.

– Jums ir tiesÄ«bas pieprasÄ«t savu datu laboÅ”anu, ja tie ir neprecÄ«zi.

– Jums ir tiesÄ«bas prasÄ«t savu datu dzÄ“Å”anu, un mēs bez kavÄ“Å”anās izpildÄ«sim Å”o prasÄ«bu, ja pastāvēs vismaz viens no sekojoÅ”iem nosacÄ«jumiem:

 1. dati vairs nav nepiecieŔami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti;
 2. jūs atsaucat savu piekriŔanu datu apstrādei, un ja nav cita likumīga pamata to apstrādei;
 3. ja datu apstrāde ir pamatota ar mÅ«su vai treŔās personas leÄ£itÄ«mu intereÅ”u ievēroÅ”anu, apstrādei nav nekāda svarÄ«gāka leÄ£itÄ«ma pamata;
 4. ja dati ir tikuŔi apstrādāti nelikumīgi;
 5. lai nodroŔinātu juridiska pienākuma izpildi, kas mums noteikts normatīvajos aktos.

– Jums ir tiesÄ«bas prasÄ«t, lai mēs ierobežojam JÅ«su datu apstrādi. Mēs bez kavÄ“Å”anās izpildÄ«sim Å”o prasÄ«bu, ja pastāvēs vismaz viens no sekojoÅ”iem apstākļiem:

 1. Ja JÅ«s apstrÄ«dat datu precizitāti ā€“ uz laiku, kurā mēs varam pārbaudÄ«t JÅ«su datu precizitāti;
 2. Ja apstrāde ir nelikumÄ«ga, bet JÅ«s iebilstat pret datu dzÄ“Å”anu un tās vietā pieprasāt datu izmantoÅ”anas ierobežoÅ”anu;
 3. Mums jÅ«su dati vairs nav vajadzÄ«gi, bet tie ir nepiecieÅ”ami Jums, lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas;
 4. JÅ«s esat iebildis pret savu datu apstrādi, kas pamatota ar mÅ«su vai treŔās personas leÄ£itÄ«mu intereÅ”u ievēroÅ”anu, kamēr nav pārbaudÄ«ts, vai mÅ«su leÄ£itÄ«mie iemesli nav svarÄ«gāki par JÅ«su leÄ£itÄ«majiem iemesliem.

– Jums ir tiesÄ«bas, balstoties uz iemesliem saistÄ«bā ar savu Ä«paÅ”o situāciju, jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas pamatota ar mÅ«su vai treŔās personas leÄ£itÄ«mo intereÅ”u ievēroÅ”anu. Šādā gadÄ«jumā mēs JÅ«su datus vairāk neapstrādāsim, izņemot, ja norādÄ«sim uz pārliecinoÅ”iem leÄ£itÄ«miem apstrādes iemesliem, kas ir svarÄ«gāki par datu subjekta interesēm, tiesÄ«bām un brÄ«vÄ«bām, vai lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas.

– Jums ir tiesÄ«bas prasÄ«t ierobežot savu datu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi.

Ja JÅ«s uzskatāt, ka JÅ«su personas dati tiek apstrādāti pretlikumÄ«gi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj regulas vai citu normatÄ«vo aktu prasÄ«bas, vai Jums ir kādas neskaidrÄ«bas vai jautājumi par savu datu apstrādi, lÅ«dzam nevilcināties un vērsties pie mums ar attiecÄ«gu pieteikumu, iesniegumu vai sÅ«dzÄ«bu. Mēs sniegsim atbildes uz visiem Jums interesējoÅ”iem jautājumiem un novērsÄ«sim pieļautās kļūdas, ja tādas tiks konstatētas.

– Ja JÅ«s uzskatāt, ka JÅ«su personas dati tiek apstrādāti pretlikumÄ«gi, nepamatoti, vai to apstrāde kā citādi pārkāpj regulas vai citu normatÄ«vo aktu prasÄ«bas, Jums ir tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu Datu valsts inspekcijā.

Kas ir sīkdatnes un kā mēs tās apstrādājam?

SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijasā€ mājas lapaĀ www.rigabycanal.lvvar izmantot sÄ«kdatnes.

SÄ«kdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tÄ«mekļa pārlÅ«kprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunÄ«, planÅ”etē) brÄ«dÄ«, kad lietotājs apmeklē tÄ«mekļa vietni, lai identificētu pārlÅ«kprogrammu vai pārlÅ«kprogrammā saglabātu informāciju vai iestatÄ«jumus. Tādējādi ar sÄ«kdatņu palÄ«dzÄ«bu tÄ«mekļa vietne iegÅ«st spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatÄ«jumus, atpazÄ«t viņu un atbilstoÅ”i reaģēt, ar mērÄ·i uzlabot vietnes lietoÅ”anas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sÄ«kdatņu izmantoÅ”anu, taču bez sÄ«kdatnēm nebÅ«s iespējams pilnvērtÄ«gi izmantot visas vietnes funkcijas.

SÄ«kdatņu apstrādes noteikumi pieejami Å”eit

Kā ar mums sazināties?

Jūs varat ar mums sazināties:

 • Rakstiski, sÅ«tot korespondenci uz SIA ā€œKanāla Motorlaivu kompānijasā€ juridisko adresi ZigfrÄ«da Annas Meierovica bulvārisĀ 12-4, RÄ«ga, LV-1050;
 • Elektroniski, izmantojot e-pasta adresi:Ā info@rigabycanal.lvā€“ lai sazinātos ar SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijuā€ jautājumos, kas saistÄ«ti ar datu apstrādi un aizsardzÄ«bu, kā arÄ« vispārējas informācijas nepiecieÅ”amÄ«bas gadÄ«jumā;
 • Mutiski pa tālruni: +371 25911523

Å Ä« SIA ā€œKanāla Motorlaivu Kompānijasā€ privātuma politika ir spēkā no 2018. gada 25. maija.